Standardvilkår

for
Nuub ApS
Herstedvang 7C, 1. sal
2630 Albertslund
CVR: 35528970
(Herefter kaldet “Firmaet”)

0. Version

Disse standardvilkår er version 7.0.

1. Definitioner

Aftale: Den skriftlige aftale, som regulerer forholdet mellem Firmaet og Kunden.
Såfremt at der er uoverensstemmelser mellem Aftalen og nærværende betingelser, har Aftalen forrang. 

Arbejdsdag: Mandag til fredag, bortset fra officielle danske helligdage og grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Kunde: : Juridisk eller fysisk person, som køber eller aftaler at købe Produkter, Serviceydelser og/eller Konsulentydelser fra Firmaet.

Leverance: En fællesbetegnelse for dels konsulentydelser og dels konkrete produkter som f.eks. software, der er aftalt leveret. Software, som Kunden ikke ejer, men har brugsret til via f.eks. abonnementsordninger betragtes også som en Leverance.

Firmaets personale: Fællesbetegnelse for alle ansatte i Firmaet såvel som alle Firmaets underleverandører.

Konsulent: Personale ansat i Firmaet eller hyret ind via Firmaet til at løse konkrete opgaver hos Kunden. Medmindre andet aftales har Kunden styringen og prioritering af konsulentens opgaver i den periode konsulenten arbejder for Kunden.

Konsulentopgave: En opgave, hvor Firmaet stiller personale til rådighed for Kunden i en periode.

Webløsning: er et website, webshop eller andet system, som baseres på webteknologi og/eller tilgås over et IT netværk.

Tekstforfatning/Indholdsarbejde:

er alt tekstuelt og billedmæssigt arbejde på en webløsning, som beskriver indholdet af løsningen overfor Kundens brugere. Indholdsarbejde er som udgangspunkt direkte muligt at gøre for en lægmand ved at benytte webløsningens administrationsside. Ændringer i indholdsarbejde ændrer ikke ved webløsningens funktionalitet. Grafisk/visuelt design af webløsningen betragtes ikke som indholdsarbejde.

System/webudvikling: er alt teknisk og designmæssigt arbejde for at etablere og vedligeholde en webløsning.

Marketing/SEO: er alt forretningsmæssigt arbejde for at understøtte marketingsmæssige tiltag samt søgemaskineoptimering.

Incident:

Alle former for nedbrud eller væsentlig fejl i funktionalitet eller data, som opstår uventet. Disse har væsentlig effekt på brugbarheden af webløsningen, som normalt ikke er brugbar før et incident er løst. Herunder også nedbrud som følge af sikkerhedshændelser og systemnedbrud.
Tiden til håndtering af et incident starter først når Firmaet er blevet bekendt med incidentet indenfor normal arbejdstid.

Indhold
Punkterne nedenfor er inddelt i:

 • Vilkår for engangsydelser
 • Vilkår for abonnementsydelser
 • Generelle vilkår


Om ydelser

Ydelser og services fra Firmaet inddeles i engangsydelser og abonnementsydelser. Som udgangspunkt er ydelser abonnementsbaserede for at understøtte kunders løbende drift. Engangsydelser er derfor undtagelsen.

Vilkår for Engangsydelser

1.1. Konsulent og supportydelser
Firmaet tilbyder assistance på timebasis til gældende timetakst.

1.2. Serviceaftale
Firmaet tilbyder serviceaftale på 5 konsulenttimer eller mere, som skal benyttes senest et år efter køb.

1.3. Engangsydelser
Firmaet tilbyder at lave enkeltstående projekter, som ikke har nogen abonnementsforpligtigelser. Disse kan både være fastpris eller efter forbrugt tid.

1.4. Ejendomsforbehold 

Firmaet forbeholder sig ejendomsretten til de solgte Produkter, indtil der er sket fuld betaling af købssummen og øvrige forpligtelser efter købekontrakten samt krav hidrørende fra eventuel tilretning, installation, reparation eller andre foranstaltninger vedrørende det solgte, herunder omkostninger ved eventuel tilbagetagelse.
Indtil fuld betaling er sket, er Kunden derfor uberettiget til at videregive (herunder sælge), pantsætte, udleje, udlåne, deponere eller på anden lignende måde disponere over det solgte.

1.5. Hastesag
Firmaet tilbyder at påbegynde arbejde på opgaver øjeblikkeligt eller hurtigst muligt i forhold til planlagt starttidspunkt.
Der tillægges et startgebyr på 1 gang normal timesats for webudvikling.
Dertil tillægges 50% til timetaksten i normal arbejdstid, hverdage 8.00-16.00, og 100% udenfor dette tidsrum.
Udenfor normalt arbejdstid er startgebyret på 2 gange normal timesats for webudvikling.

Vilkår for Abonnementsydelser

Som udgangspunkt udvikles webløsninger således at de efter levering benyttes af Kunden efter en abonnementsordning.
Denne kaldes en website leasing. En website leasing er licensering af selve applikationen og dens funktionalitet.

Dertil tilbyder Firmaet også driftsaftaler, som sikrer generelt daglig drift af løsningen. Her er tale om serverdrift og lignende drift af applikationen.

2. Website leasing abonnementer

2.1.

En website leasing giver kunden mulighed for at benytte en specifik udviklet webløsning. website leasingaftalen er knyttet til selve applikationen og dens funktionalitet, men ikke daglig drift af applikationen som ligger under driftsaftalen.
Website leasing er primært en afdragsform, hvor websitets betaling spredes ud over en periode på normalt 24 måneder.

2.2. En website leasing er eksklusiv således at andre kunder end Kunden ikke har ret til at benytte samme webløsning.

2.3. En website leasing er en leasingaftale af webløsningen, således at ejerskabet af webløsningen er Firmaets, men Kunden har eksklusivt ret til at benytte sitet.
I tilfælde af Firmaets konkurs, vil ejerskabet af løsningen overgå til Kunden.

2.4. Ejerskab af produktionsdata og alt ansvar for produktionsdata er kundens.

2.5. Kunden forpligtiges til en bindingsperiode på website leasing kaldet ”Leasingabonnementet”. Leasingabonnement starter ved færdigmelding af sitet fra Firmaets side på hvilket tidspunkt løsningen betragtes som ”leveret”.
Bindingsperioden er 24 måneder medmindre andet angives. Efter bindingsperioden er kunden fri til at genforhandle aftalen eller opsige leasingaftalen med 30 dages varsel.
Aftalen kan opsiges med 30 dages varsel i bindingsperioden hvor det samlede beløb, der ellers skulle betales kommer til forfald.

2.6. Leasingabonnementet forudsætter at der også indgås en driftsaftale sideløbende med.

2.7. Applikationssupport
Så længe leasingabonnementet er aktivt indestår Firmaet vederlagsfrit for en række ekstra ydelser indenfor applikationsvedligehold. Herunder:

 • Mindre rettelser af fejl.
 • Mindre ændringer af funktionalitet
 • Mindre opgaver indenfor indholdsarbejde.

Firmaet afgør hvad som betragtes som ”mindre”.

3. Opdaterings- og driftsaftaler

3.1. Firmaet stiller 5 Driftsaftaler til rådighed for Kunden. De er ”Light”, ”Basis”, ”Udvidet”, ”Premium” og ”Enterprise”.

3.2. Fælles for alle aftaler, undtagen ”light” er at de indeholder:

 1. Registrering og fornyelse af domæne.
 2. Registrering og fornyelse af SSL-certifikat (Secure Socket Layer).
 3. Pegning på domæner/A-record opdatering.
 4. Daglig backup af webløsningen og alt kundedata.
 5. Basal sikkerhed i form af firewall og SSL.
 6. Den benyttede teknologi for webløsningen, herunder særligt CMS system, holdes løbende opdateret og senest hver 6 uge for at sikre at den tekniske platform er på opdateret niveau.
 7. Benyttede eksterne komponenter, særligt plugins og integrationer, holdes løbende opdateret.


3.3.
 Udover opdatering af teknologi og sikkerhedsmæssige tiltag på driftssiden ydes ingen særlig garanti for teknisk nedbrud herunder nedbrud, der skyldes forældet teknologi.

Der ydes ikke garanti for at applikationen kan køre med nye opdateringer af teknologi/komponenter.

3.4. De forskellige abonnementer har mulighed for ”driftssupport” som er alle opgaver relateret til daglig drift af webløsningen, som ikke ændrer på løsningens funktionalitet. Eksempler kan være ekstra backup, restore af backup, pegning af domæner, netværks- og servermæssig specialopsætning.
Dette er i modsætning til ”applikationssupport”, som ligger i weblicensabonnementerne.

Basisabonnement:

3.5. Basisabonnement indeholder basal serverdrift på 25 GB diskplads, 1 GB RAM, 2 CPU.

3.6. Basisabonnement indeholder ingen driftssupport på sitet. Alt driftssupportarbejde faktureres på timebasis med gældende timetakst.

3.7. Arbejde med Incidents på webløsningen påbegyndes indenfor 1 uge efter Firmaet er blevet bekendt med hændelsen. Tiden brugt betragtes som driftsmæssig support

Udvidet abonnement:

3.8. Udvidet abonnement indeholder basal serverdrift på 50 GB diskplads, 2 GB RAM, 3 CPU

3.9. Udvidet abonnement indeholder driftsmæssig support af sitet på op til 1 time pr. kvartal.
Yderligere supportarbejde faktureres på timebasis med gældende timetakst.

3.10. Arbejde med Incidents på webløsningen påbegyndes indenfor 48 timer efter Firmaet er blevet bekendt med hændelsen. Tiden brugt betragtes som driftsmæssig support. 

Udvidet Plus abonnement:

3.11. Udvidet Plusabonnement indeholder basal serverdrift på 100 GB diskplads, 4 GB RAM, 4 CPU

3.12. Udvidet Plusabonnement indeholder driftsmæssig support af sitet på op til 3 time pr. kvartal.
Yderligere supportarbejde faktureres på timebasis med gældende timetakst.

3.13. Arbejde med Incidents på webløsningen påbegyndes indenfor 1 time efter Firmaet er blevet bekendt med hændelsen. Tiden brugt betragtes som driftsmæssig support. 

Light og Enterprise abonnement:

3.14. Enterprise abonnement indeholder server og infrastrukturopsætning som er skræddersyet løsningen.

3.15. Såfremt andet ikke er aftalt ved et Enterprise abonnement, følges vilkårene for ”Udvidet plus abonnement”.

3.16. ”Light” abonnement indeholder som udgangspunkt alene serverhosting. Alle andre ydelser er ikke indeholdt, men kan evt. tilkøbes.

Generelt for driftsabonnementer

3.16. Det forudsættes at Firmaet administrativt har mulighed for at kunne forny domæner.

3.17. Hvis en kunde benytter mere kapacitet, eksempelvis diskplads, end driftsaftalen kan håndtere, rykkes Kunden automatisk op i en driftsaftale, hvor kapaciteten er dækket.

3.18. Abonnementsperiode
En driftsaftale løber for et kvartal ad gangen. Ved opstart midt i et kvartal er perioden det indeværende kvartal plus det næste.

3.19 Opsigelsesvarsel
En driftsaftale kan opsiges fra begge sider med løbende abonnementsperiode plus den næste.
Se dog også 11.2 om bindingsperiode for nyetablerede løsninger.

4. Teknisk understøttelse

4.1. Firmaets udviklede webløsninger betragtes som udgangspunkt som færdige, når de er brugbare på en af Firmaet valgt browser.
Firmaet stiller som udgangspunkt ikke nogen garanti for at en webløsning fungerer på andre browsere og platforme.
Som udgangspunkt tilpasses løsningen alene til Google Chrome til PC og testes på en Android smartphone.

4.2. I tilfælde af opdateringer af teknologiske platforme, eksempelvis CMS-systemer og andre eksterne kilder hvis kildekode ikke er Firmaets ejendom, kan fejl opstå i en webløsning.
Firmaet tager ikke ansvar for sådanne fejl og såfremt de er af væsentlige størrelse, betragtes retningen som en fakturerbar supportopgave.

4.3. I tilfælde af nedbrud, hacking, virusangreb eller tilsvarende har Firmaet ret til at tage en webløsning ud af drift og kan ikke garantere at den kan komme op igen i samme tilstand som før angrebet. 

4.4. Hvis firmaet har leveret løsninger, som firmaet har abonnementsaftaler på, kan det ske at disse løsningers teknologi, arkitektur eller kode bliver utidssvarende med medfølgende risiko for sikkerhedsbrud og/eller øgede driftsomkostninger.
Firmaet har ret til at opgradere og opdatere sådanne løsninger til et niveau, hvor Firmaet selv finder det forsvarligt at drifte.
Sådan opdatering betragtes som applikationssupport og kan faktureres efter gældende abonnementsaftale med Kunden.

4.5. Hvis Firmaet har udført driftsopgaver i henhold til dette punkt 4, herunder udviklet på løsningen, har Firmaet ret til at lægge disse i produktion med minimum 5 dages varsel for kunden.
Modsætter kunden sig produktionssætning, har Firmaet ret til at opkræve minimum 1 times ekstra drift per påbegyndt uge for at understøtte den dobbelte drift.

Generelle vilkår

5. Parternes Position

5.1. Kunden pålægges ikke arbejdsgiveransvar.
Parterne er enige om, at med denne Aftale, kan Kunden ikke pålægges arbejdsgiveransvar for Firmaets personale. Firmaet er en uafhængigt registreret leverandørenhed, som påtager sig det fulde ansvar for at være en sådan og sikrer, at alle juridiske aspekter bliver overholdt i forhold til dets ansatte og underleverandører.

5.2. Underleverandører 
Firmaet er berettiget til at anvende underleverandører, herunder at lade sine forpligtelser udføre helt eller delvist af underleverandører. 

5.3. Overdragelse
Ingen af parterne kan overdrage sine rettigheder og pligter til tredjemand uden den andens samtykke bortset fra overdragelse i tilknytning til en overdragelse af Firmaets samlede virksomhed eller en del heraf. Samtykke kan i øvrigt kun nægtes, hvis der foreligger en objektiv, rimelig begrundelse herfor.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1. Priser generelt 
Alle priser er angivet i Danske kroner, er ekskl. moms og inkluderer ikke fragt og ekspeditionsgebyr, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

6.1.1. Transport af Firmaets personale fra Firmaets lokation til og fra Kundens lokation viderefaktureres Kunden medmindre andet aftales.

6.1.2. Tid brugt på transport af Firmaets personale fra Firmaets lokation til og fra Kundens lokation betragtes som arbejdstid brugt på Kunden.

6.1.3. Firmaets udgifter til transport, forplejning og overnatning pålagt af Kunden i forbindelse med rejser viderefaktureres til kunden medmindre andet specifikt aftales.

6.2. Fakturering og betaling
 

6.2.1. Fakturering sker normalt 10 dage efter Leverancens overgivelse til Kunden og klarmelding. 
Faktura forfalder til betaling 8 dage efter modtagelse af faktura.

6.2.2. Ved forsinket betaling har Firmaet ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kræve et fast kompensationsbeløb på 310,00 kr. ekskl. moms til dækning af inddrivelsesomkostninger samt 1,5 % rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato til betaling sker. 

6.2.3. Betales vederlaget (inkl. gebyrer og renter) ikke rettidigt, kan Firmaet hæve Aftalen, hvis Kunden ikke har bragt forholdet i orden senest 8 dage efter, at der er fremsendt skriftligt påkrav herom. Firmaet er stadig berettiget til den fulde leverancesum.

6.2.4. I tilfælde af driftsaftale og/eller websitelicensabonnement har firmaet ret til at tage webløsningen ud af drift og/eller fjerne det fra offentlig synlighed, indtil betaling af udestående faktura modtages. Dette er tilfældet både for abonnementsbetalinger, men også alle former for tilkøb i forbindelse med kundeforholdet.

6.2.5 Det er muligt at benytte kortbetaling med VISA, Mastercard og Dankort. Dette håndteres gennem vores samarbejdspartner Billwerk. Billwerk opbevarer kortoplysninger, som ikke er tilgængelige for os. Beløbet trækkes normalt med det samme, i tilfælde af løbende abonnementer trækkes beløbet sidste dag i kvartalet.

6.3. Løbende ydelser

6.3.1. Har Kunden indgået aftale om en løbende ydelse, f.eks. driftsaftale, abonnementsaftale eller lign. vil Firmaet sikre at have kompetencer til rådighed, der kan sikre løsningen af pågældende aftale. Honoraret for de løbende ydelser dækker derfor bl.a. udgifter til vedligehold af kompetencer i Firmaet. 

6.3.2. Hvis ikke andet er aftalt, faktureres løbende ydelser 3 måneder ad gangen synkroniseret så betalinger forfalder primo eller ultimo hvert kvartal.

6.3.3. Hvert år har Firmaet ret til at øge prisen for den løbende ydelse med op til 10%.

7. Levering

7.1. Arbejdet anses afleveret når det tilgår kunden. Løbende ydelser anses for at være leveret når den måned de leveres i afsluttes.

7.2. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Firmaet er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som ikke skyldes Firmaet. Detaljeret tidsplan for levering udarbejdes ved opstart.

7.3. I tilfælde af forsinkelse eller udskydelse, som skyldes Kunden eller forhold, som Kunden bærer ansvaret eller risikoen for (herunder fx Kundens afbestilling af Konsulentydelser), er Firmaet berettiget til betaling for eventuelt merudgifter efter Firmaets til enhver tid gældende timepriser. 

7.4. Alle Ydelser leveres til den adresse, der er aftalt med Kunden (er der ikke aftalt nogen adresse, sker levering til Kundens hjemstedsadresse).
Er der tale om en webløsning betragtes den som leveret, når Firmaet stiller den til rådighed på en driftsplatform eller Kunden på anden vis har mulighed for at tilgå løsningen og er blevet informeret om det.

8. Udgået

9. Kundens forpligtigelser

9.1. Kunden skal generelt give Firmaet korrekt og fyldestgørende information, der er nødvendig for Firmaets opfyldelse af sine forpligtelser, herunder om specifikke behov, branchemæssige forhold og den påtænkte anvendelse af Produkter, Konsulentydelser og Serviceydelser. 

9.2. Firmaet tilstræber Leverancerne opfylder generel lovgivning, men Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at den påtænkte anvendelse af ydelserne er lovlige og opfylder Kundens krav til leverancen.
Kunden skal i nødvendigt og relevant omfang informere Firmaet om eventuelle krav til Ydelserne, der følger af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter.  Kunden skal indhente alle tilladelser og godkendelser fra tredjemand (herunder myndigheder), der er nødvendige for, at Firmaet kan opfylde sine forpligtelser, og for at Kundens anvendelse af Ydelserne er lovlig.

10. Kundens misligholdelsesbeføjelser

Mangler

10.1. Kunden skal undersøge Ydelserne umiddelbart efter, at levering har fundet sted for at sikre sig, at det leverede opfylder alle Kundens rimelige krav. Reklamation over mangler skal ske straks og senest 10 Arbejdsdage efter levering.

10.2. Mangler ved arbejdet, som ikke er påtalt 10 arbejdsdage efter aflevering kan ikke påberåbes senere og der kan ikke fremsættes krav mod Firmaet i relation til disse.

10.3. Kundens ret til at påberåbe sig mangler ved det leverede bortfalder, hvis Kunden har foretaget rettelser eller ændringer i det leverede. 

10.4.
 Ligeledes bortfalder retten, hvis systemet er kompromitteret eller misbrugt på baggrund af Kunden eller Kundens brugeres manglende eller uforsvarlige håndtering af systemsikkerhedsmæssige aspekter. Herunder eksempelvis skødesløs opbevaring af adgangskoder eller mangelfulde sikkerhedstiltag i forbindelse med den digitale infrastruktur.

10.5
 Firmaet er kun ansvarlig for den del af Leverancen, som Firmaet selv udfører. Firmaet er ikke ansvarligt for og afgiver ingen garanti for Kundens eller andres ydelser, software, produkter, materialer, værktøjer og metoder, også selvom dette indgår i Leverancen, bortset fra de eventuelle garantier fra underleverandører, som Firmaet kan videreføre til Kunden. 

10.6 Firmaets ansvar for mangler er begrænset til afhjælpning. Afhjælpning sker efter Firmaets frie valg som enten:

 1. reparation, omlevering eller efterlevering, eller
 2. anvisning af en rimelig måde at omgå manglen på.


Såfremt der er tale om væsentlige mangler, og såfremt manglerne ikke i det væsentligste er afhjulpet iht. foranstående inden rimelig tid, kan Kunden fastsætte en sidste, rimelig frist herfor. Fristen kan ikke være kortere end 30 Arbejdsdage. Udbedres manglen ikke inden for den således fastsatte frist, kan Kunden herefter hæve Aftalen helt eller delvist efter afgivelse af skriftligt påkrav.
Påkravsfristen kan ikke være kortere end 21 Arbejdsdage. 

10.7.
 Forsinkelse
Såfremt levering af en væsentlig del af Firmaets Ydelser forsinkes som følge af forhold, som skyldes Firmaet, kan Kunden kræve, at levering sker inden for en rimelig frist. Fristen kan ikke være kortere end 30 Arbejdsdage. Sker levering ikke inden for den således fastsatte frist, kan Kunden herefter hæve Aftalen helt eller delvist efter afgivelse af skriftligt påkrav. Påkravsfristen kan ikke være kortere end 21 Arbejdsdage.

10.8. Dette punkt 10 beskriver udtømmende Firmaets ansvar i tilfælde af mangler og forsinkelse, idet Kunden udtrykkeligt fraskriver sig alle andre beføjelser og rettigheder. 

I tilfælde af Kundens ophævelse iht. pkt. 10.6 eller 10.7 skal hver af parterne tilbagelevere, hvad de har modtaget fra den anden part. Derudover har ingen af parterne yderligere krav mod hinanden.

10.9. Firmaet er ikke ansvarlige for hændelser, der opstår i integration imellem leverede løsninger og eksterne systemer. Ligeledes heller ikke i hændelser i eksterne systemer, som påvirker løsningen. Arbejde i denne forbindelse kan direkte faktureres til kunden som service timer.

11. Opsigelse

11.1. Enhver af Parterne har ret til øjeblikkeligt at opsige denne Aftale uden at kompensere modparten, hvis den anden Part indgiver konkursbegæring eller af nogen retsindstands eller kreditor begæres konkurs.

11.2. Efter levering af projekter med et samlet budget på mere end 5.000 indtræder kunden i en bindingsperiode på 1 år efter produktionssætning af løsningen. Kunden kan kun med accept af Firmaet opsige aftalen i den periode. Opsigelse skal ske skriftligt – som udgangspunkt til support@nuub.dk.

11.3.Som nævnt i 3.19 kan begge parter opsige et abonnement med varsel på løbende periode plus det næste. Dog ikke for kunden hvis 11.2 er gældende.

11.4. Er ingen specifik periode aftalt, kan begge parter opsige en løbende ydelse med 30 dages varsel.

Vilkår for ejerskab og rettigheder i forhold til data.

Immaterielle ejendomsrettigheder

12. Kundens ejerskab

12.1. Kunden har fuldt ejerskab af ideer, forretningskoncepter og øvrige forretningsmæssige forhold. Dette gælder også patenter, ophavsrettigheder, design og tilsvarende.

12.2. Firmaet er forpligtiget til at hemmeligholde enhver oplysning om Kundens forretningsmæssige forhold som nævnt i pkt. 12.1. Herunder også oplysninger af økonomisk eller strategisk karakter.

12.3. Hvis Kunden indgiver konkursbegæring eller af nogen retsindstands eller kreditor begæres konkurs, bortfalder punkt 12.1. og 12.2. øjeblikkeligt

Produktionsdata

12.4. Kunden alene har ejerskab af produktionsdata.
Med produktionsdata menes kundedata og andre forretningsmæssige data relevant for Kunden.
Konfigurationer, opsætninger og programmer i produktionsmiljøet anses ikke for forretningsmæssige data for Kunden.

12.5. Firmaet skal tilstræbe at udføres sit arbejde med mindst muligt kendskab til reelle produktionsdata. Disse data skal så vidt muligt ligge på Kundens produktionsmiljø fremfor i Firmaets udviklings- og test miljøer.

12.6 Ved aftalens udløb skal alt evt. produktionsdata i Firmaets varetægt slettes og destrueres.

Alle Firmaets personales adgang til produktionsdata skal lukkes.

12.7 Firmaet har ret til at eje og benytte anonymiserede versioner af produktionsdata, eksempelvis til at generere statistiske oplysninger.

12.8. Kunden er ansvarlig for at alt indholdsmateriale på webløsningen overholder gældende lovgivning og ikke er stødende, hadefuldt, skadeligt eller grænseoverskridende i alvorlig grad. Promovering af sådan indhold anses som misligholdelse af handelsbetingelserne.
Firmaet har fuldt ret til at vurdere dette. Vurderer Firmaet at det er tilfældet, har Firmaet ret til at tage webløsningen ud af drift indtil forholdet er bragt i orden.

13. Dataejer og databehandler

13.1. Kunden ses som udgangspunkt som dataejer i alle henseende.

13.2. Firmaet er hverken dataejer eller dataleverandør i de tilfælde, hvor Firmaet ikke gemmer kundens data andet end kortvarigt.

14. Firmaets ejerskab

14.1. Firmaet har som udgangspunkt fuldt ejerskab og ejendomsret af alle leverede systemer, software, softwaremoduler og alt kode. Er der tale om specifikt aftalte projekter overgår ejerskabet som til kunden efter endelig betaling har fundet sted.  

14.2. Firmaet har fuldt ejerskab af projekt -og procesartefakter såsom testmateriale og teknisk dokumentation.

14.3. Firmaet har ret til at opbevare digitale kopier af alle Leverancer i ubegrænset tid også efter endt samarbejde.

14.4. Kunden kan til enhver tid vederlagsfrit modtage en ny kopi af Leverancerne, såfremt Firmaet stadig ligger inde med dem.

14.5. Firmaet har ret til at genbruge dele af en Leverance til andre kunder såfremt den anonymiseres fuldstændigt i forhold til Kunden. Dette gælder særligt generel funktionalitet, som ikke er kundespecifikt.

Generelle aftalemæssige vilkår

15. Ansvarsbegrænsning

15.1. Firmaet kan i ingen tilfælde være ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tab eller skade, der opstår i forbindelse med aftalen eller brugen af Firmaets leverancer.
Firmaet er ikke erstatningsansvarligt for tabt omsætning, tabt avance, forøget ressourceforbrug, tab af omdømme, følgeskader, bod, mistet eller udskudt salg, tab af data eller omkostninger til reetablering af data eller andet indirekte tab

15.2. Firmaets, dets underleverandører og dets ansatte kan ikke drages til ansvar for rådgivning og resultater medmindre det kan påvises at arbejdet har været udført fagligt groft uforsvarligt.

15.3. Firmaet kan i ingen tilfælde være ansvarlig for ethvert økonomisk tab i forbindelse med driftsnedbrud af driftede systemer.

15.4. Firmaet er under ingen omstændigheder ansvarlig for Kundens anvendelse af de af Firmaet leverede Leverancer.  Kunden er forpligtet til at friholde Firmaet for eventuelle krav rejst af tredjemand overfor Firmaet udspringende af eller knyttet til Firmaets Leverancer.

15.5. Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt overfor Firmaet senest 1 måned efter tidspunktet for den skadevoldende handling, idet kravet i modsat fald anses for bortfaldet. 

15.6. Uanset ovenstående er Firmaets ansvar begrænset til 150% af denne aftales fakturerede beløb.

16. Tavshedspligt

16.1. Hver part er forpligtet til at behandle alle oplysninger om den anden part og om aftaleforholdet fortroligt. Dette gælder også efter Aftalens ophør. Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Firmaet dog berettiget til at offentliggøre eksistensen og formen af samarbejdet overfor kundeemner og samarbejdspartnere, herunder er Firmaet berettiget til at benytte Kundens navn som reference.

17. Erklæring og Garanti

17.1. Hver part erklærer og garanterer at denne har fuld bemyndigelse og tilladelse til at indgå denne Aftale og opfylde sine forpligtelser herunder.

18. Force Majeure

18.1. Såfremt Aftalens opfyldelse efter dennes indgåelse hindres eller udsættes som følge af – men ikke begrænset til – eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, brand, manglende transportmulighed, import-/eksportrestriktioner eller andre omstændigheder, som Firmaet ikke har indflydelse på, er Firmaet ansvarsfri over for Kunden. Forhold hos en underleverandør anses for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af, og som Firmaet ikke burde have undgået eller overvundet.  Firmaet er i disse tilfælde berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere, når opfyldelseshindringen er ophørt. 
Såfremt opfyldelseshindringen varer i mere end 60 dage, er Kunden dog berettiget til at opsige Aftalen med 10 dages skriftligt varsel, medmindre opfyldelseshindringen er ophørt forinden udløbet af opsigelsesfristen. 

19. Afgørelse af tvister

19.1. Denne Aftale skal bestemmes af og fortolkes i overensstemmelse med landets love.

19.2. Parterne skal gøre deres yderste for i mindelighed at løse muligt opståede konflikter relateret til denne Aftale.

19.3. Alle uoverensstemmelser, tvister eller spørgsmål mellem parterne, som måtte opstå med hensyn til eller udspringe af denne aftale, skal afgøres ifølge reglerne ved domstolene i Danmark. Dette er medmindre parterne aftaler andet i tvistsituationen.

19.4. Tvister er underlagt retten i Lyngby som første instans.